Adaptation of mechanical, morphological, and biochemical properties of the rat Achilles tendon to running, strength and vibration strength training

Kirsten Legerlotz, Peter Schjerling, Henning Langberg, Gert-Peter Brüggemann, Anja Niehoff

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
ZeitschriftJournal of biomechanics
Jahrgang39
Ausgabenummer1
Seiten (von - bis)58
ISSN0021-9290
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2006

Zitation