Research Report

Fachzeitschrift: Zeitschrift

  1. 2008
  2. Veröffentlicht

    Analyzing task sharing in a social dual-task context

    Liepelt, R. & Prinz, W., 2008, in : Research Report.

    Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

ID: 2757085