Ph.D. Social Science

Jörg Krieger

Person

 1. Anti-Doping in der Olympischen Bewegung

  Krieger, J.

  01.01.12 → …

  Projekte: ProjektEigenfinanziert

 2. Display of Athletic Excellence

  Wassong, S. & Krieger, J.

  01.01.13 → …

  Projekte: ProjektEigenfinanziert

 3. Olympics – Past and Present

  Wassong, S., Wacker, C., Krieger, J., Molzberger, A. & Amendt, A.

  01.01.1131.12.13

  Projekte: ProjektFinanziert durch Drittmittel

 4. Olympische Erziehung bei den Olympischen Jugendspielen

  Krieger, J.

  01.10.11 → …

  Projekte: ProjektEigenfinanziert

 5. Olympism in Africa - Challenges and Opportunities

  Wassong, S., Krieger, J., Burnett, C. & Roux, K.

  01.10.1401.10.17

  Projekte: ProjektFinanziert durch Drittmittel

ID: 15127