Moment-angle relationship of human toe flexor muscles

Projekte: ProjektEigenfinanziert

Forschungsziel

evaluation of muscle length dependent force production of toe flexors
StatusAbschlussdatum
Laufzeit01.11.1031.03.11

ID: 6056141

Beziehungsdiagramm anzeigen