1. Assessing inter-brand effects in concurrent event sponsorship

  Breuer, C., Rumpf, C. & Boronczyk, F.

  01.12.1431.05.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 2. Assessment of Basic Aquatic Skills

  Vogt, T., Staub, I., Laux, S., Gorman, A. & Pease, D.

  01.04.17 → …

  Projekt: Eigenfinanziert

 3. Audio-visuelles Data Mining

  Lausberg, H.

  01.07.1230.09.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 4. BALLSI.DE

  Schul, K. & Memmert, D.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 5. Begleitevaluation des Netzwerkes Frühe Hilfen der Stadt Köln

  Quilling, E., Müller, M., Heinzler, M. & Dwielies, T.

  01.09.1330.04.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 6. Begleitevaluation Netzwerk in Schule

  Quilling, E. & Müller, M.

  01.07.1430.06.16

  Projekt: Eigenfinanziert

 7. Beschneiungskonzeption für die Postwiese, Neuastenberg

  Roth, R. & Türk, S.

  01.01.0231.12.02

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 8. Besser essen. Mehr bewegen.

  Graf, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 9. BiBK

  Froböse, I., Grieben, C., Frick, F., Rudolf, K. & Loser, J.

  01.05.1331.12.14

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 10. BVA Blickverh.Beachvolleyball

  Klatt, S., Memmert, D. & Noël, B.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 11. BVA Ermüdung Skelettmuskel

  Jacko, D.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel