1. GfR Adipositas

  Kleinert, J. & Chermette, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 2. Influence of Cycling

  Potthast, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 3. Kinder-Körper-Krise

  Körner, S.

  Projekt: Eigenfinanziert

 4. Kognitive Diagnostik

  Memmert, D., Furley, P., Klatt, S., Beck, D., Hagemann, N., Schmid, S., Simons, D. J. & Cañal-Bruland, R.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 5. Kölner Ballschule: Sportspielübergreifende, integrative Ausbildung

  Memmert, D., Roth, K., König, S., Harvey, S. & Schwab, S.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 6. Kölner Bündnis

  Ferrari, N. & Joisten, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 7. Kölner SpielerCheck

  Memmert, D. & Walther, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel