1. Forschungsstelle kommunale Sportpolitik und -entwicklung

  Mittag, J., Rittner, V., Förg, R. & Hauert, V.

  Projekt: Eigenfinanziert

 2. GEK-Fitnesstest

  Kleinert, J. & Chermette, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 3. Gentechnologisches Enhancement im Spitzensport

  Körner, S., Schardien, S., Bredehöft, C., Kruse, S. & Steven-Vitense, B.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 4. GfR Adipositas

  Kleinert, J. & Chermette, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 5. Influence of Cycling

  Potthast, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 6. Kinder-Körper-Krise

  Körner, S.

  Projekt: Eigenfinanziert

 7. Kognitive Diagnostik

  Memmert, D., Furley, P., Klatt, S., Beck, D., Hagemann, N., Schmid, S., Simons, D. J. & Cañal-Bruland, R.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 8. Kölner Ballschule: Sportspielübergreifende, integrative Ausbildung

  Memmert, D., Roth, K., König, S., Harvey, S. & Schwab, S.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 9. Kölner Bündnis

  Ferrari, N. & Graf, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 10. Kölner SpielerCheck

  Memmert, D. & Walther, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 11. Lale - iss bewusst & sei aktiv!

  Graf, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 12. Lehrprojekt: Blindenreporter-Ausbildung

  Bertling, C.

  Projekt: Hochschulinterne Forschungsförderung

 13. Match- Fixing

  Memmert, D.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel